Straż Pożarna

OSP Grzybów powstała w 2002 r. z inicjatywy Mariana Żmudy i Marka Weryńskiego. Celem utworzenia jednostki było stworzenie formacji zdolnej do natychmiastowego działania dla ochrony oddalonej miejscowości przed zagrożeniem pożarowym od strony lasu oraz zagrożeniem powodziowym potoku Zgórskiego. Jednocześnie działalność OSP jest oazą lokalnego życia społeczno-kulturalnego, walnie przyczyniając się do podnoszenia atrakcyjności lokalnego środowiska. Siedziba OSP mieści się w budynku Domu Ludowego, który w latach 2004 – 2009 w wyniku rozbudowy został wyposażony w część socjalną oraz garażową i nazwany jest Domem Strażaka. W roku 2013 licząca 25 druhów- strażaków jednostka została wyposażona w fabrycznie nowy lekki samochód pożarniczy marki Renault Master zakupiony z udziałem środków finansowych Zarządu Głównego OSP oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

OSP Izbiska założona w 1882 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii Zgórsko księdza Zabawińskiego i Piotra Skrzyniarza. W skład pierwszego Zarządu wchodzili: prezes Józef Kosiński, komendant Piotr Skrzyniarz, sekretarz Michał Szady, skarbnik Jan Schab, Jan Sypek, Stanisław Lasek. Pierwszym sprzętem jakim dysponowali strażacy była ręczna sikawka pozyskana w 1886 r. Obsługiwało ją dwóch strażaków i przechowywana była w szopie drewnianej. Działania wojenne w 1944 roku zniszczyły ten obiekt wraz ze sprzętem. Sikawkę prawdopodobnie zabrali radzieccy żołnierze. Po wojnie Straż nabyła motopompę M-200, a od 1956 roku dysponowała motopompą M 8/8 P03R, która była przechowywana w pomieszczeniu obok szkoły. W 1979 r. podjęto budowę strażnicy, którą oddano do użytku w 1986 r. W 1996 r nabyto z Wadowic Dolnych samochód Nysa Aktualnie jednostka dysponuje strażnicą i niezbędnym sprzętem. W 2004 r. zakupiono samochód Mercedes-Daimler. W 2005 r. ufundowano Sztandar jednostki który z racji 125-lecia straży rocznicy został udekorowany  „Złotym Znakiem Związku”. Aktualnie funkcję prezesa pełni Tadeusz Węgrzyn, a naczelnikiem jednostki jest Andrzej Warzocha.

OSP Jamy została założona z inicjatywy Franciszka Stopy i Władysława Skrzyniarza 15 maja 1951 r. Pierwsze władze jednostki to: Emil Maciejak - prezes, Franciszek Stopa - komendant, Władysław Skrzyniarz - sekretarz, Władysław Kokoszka – skarbnik. W czerwcu 1951 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Mielcu przekazała jednostce sikawkę ręczną , która w 1956 r. została zamieniona na M-200, a strażacy wznieśli prowizoryczną remizę. W roku 1988 r. zakończono budowę nowej remizy i jednostka pozyskała samochód pożarniczy marki ,,Żuk" typ GLM. W roku 2011 r. zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trafic który służy jako samochód operacyjny w działaniach ratowniczo-gaśniczych a także do zabezpieczenia lokalnych uroczystości. W 2013 r. wykonano nową elewację Domu Strażaka  oraz wyasfaltowano parking przed budynkiem. Obecne władze jednostki: prezes Krzysztof Maciejak i naczelnik Zbigniew Turczyn.

OSP Kawęczyn. Według zapisu na skrzyni sikawki ręcznej OSP w Kawęczynie została założona w 1903 roku. Żadnych innych zapisków czy dokumentów nie ma odnośnie powstania jednostki. W 1975 r. wybudowano nową remizę. Czas okupacji i działania frontowe pozbawiły strażaków wszelkiego sprzętu i dokumentacji. Po wojnie strażacy stanęli do wspólnej odbudowy wsi zniszczonej doszczętnie. Wyremontowali sikawkę ręczną na podwoziu konnym. W 1952 r. wzniesiono z materiałów rozbiórkowych i gruzu remizę, w której pomieszczono sprzęt i niedużą świetlicę. W 1965 r. Komenda Powiatowa Straży w Mielcu przydzieliła straży motopompę M-200 wraz z wyposażeniem, którą wymieniono na motopompę większej mocy w 1968 r. W 1972 r. podjęto uchwałę o budowie Domu Strażaka, wykorzystując życzliwą radę inż. Wojciecha Łącza, ówczesnego wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej, komendanta powiatowego straży Jerzego Lechowicza                        i Stanisława Rybaka, przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej. W 1975 r. otwarto obiekt remizy, który był modernizowany w 1992 r. - zmiana dachu w 1998 roku - dobudowano wiatę z tarasem na zabawy i wesela. Od 1976 r. straż dysponowała przyczepą pożarniczą, natomiast od 1998 r. samochodem pożarniczym marki ,,Żuk" przekazanym z Wadowic Górnych. W roku 2006 zakupiono samochód marki Lublin. W latach 2011-2013 przeprowadzono modernizację budynku OSP, który stanowi wiejski ośrodek życia społeczno-kulturalnego oraz miejsce spotkań lokalnych stowarzyszeń. Prezesem OSP jest Mariusz Soja, a naczelnikiem Jan Kozioł.

OSP Kosówka powstała 3 marca 1963 r. z inicjatywy ówczesnego sołtysa wsi Franciszka Sypek. Pierwszy skład Zarządu stanowili: Franciszek Sypek - prezes, Antoni Łabuz (później Józef Kalinowski) - komendant, Stanisław Guła - sekretarz, Stefan Strycharz - skarbnik, Stanisław Padykuła "spod mostu" – gospodarz. Od 1963 r. straż dysponowała motopompą M-200, którą przechowywano w gospodarstwie Mariana Wacha. W 1970 r. oddano remizę do użytku, która była modernizowana w latach 1989-1990. Sztandar rozwinięto w czerwcu 1993 r. w 30-lecie działalności Straży. Jednostka dysponowała remizą, samochodem marki "Nysa" pozyskanym w 1992 roku, motopompą M-800 wraz z niezbędnym osprzętem. Pod koniec lat siedemdziesiątych strażacy z Kosówki zapoczątkowali wystawianie Warty Honorowej przy Bożym Grobie w kościele parafialnym w Wadowicach Dolnych. W 2002 roku  staraniem ówczesnego Zarządu został zakupiony średni  samochód pożarniczy marki Fiat  uzbrojony z beczkowóz 2 tys. Litrów oraz autopompę.  W  roku 2009 została umieszczona na frontonie budynku i poświęcona figura św. Floriana, która stanowi rękodzieło miejscowego rzemieślnika, a zarazem wieloletniego sołtysa wsi Kosówka druha Józefa Szota. Jednostka dzięki pomocy księdza Leona Szota wielokrotnie uzyskała dotacje z funduszu KRUS na wyposażenie bojowe członków OSP. Obecnie zarząd boryka się z problemem jak zagospodarować przestrzeń  istniejącego budynku OSP który wymaga prac zabezpieczeniowych oraz modernizacyjno- adaptacyjnych. Jedno pomieszczenie zostało przeznaczone na wiejską siłownię  sportową. Prezesem jednostki jest Janusz Padykuła, a naczelnikiem Leszek Szot.

OSP Wadowice Dolne. Wzmianki o działalności  straży wskazują na istnienie straży  w latach międzywojennych. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt że w zbiorach OSP zachowała się ankieta personalna jednego z mieszkańców Wadowic Dolnych z których wynika że należał on do OSP od roku 1925r. Niemniej jednak nie udało się natrafić jednoznacznie na  ślady  legendy oraz dokumentów wyraźnie potwierdzających działalność OSP w tym okresie co prawdopodobnie spowodowane było brakiem stałej bazy i wyposażenia pożarniczego. W wyniku zabiegów poczynionych przez członków Zarządu OSP w latach 2010-2014 rok 1925 został uznany jako symboliczna data zawiązania jednostki. W chwili obecnej najstarsze dokumenty prowadzone przez OSP Wadowice Dolne pochodzą z lat 1970 – 1980.
Z inicjatywy Władysława Kuśnierza jednostka została reaktywowana po II wojnie światowej. Druh Władysław Kuśnierz był jej długoletnim prezesem. Z wcześniejszych zapisów w historii OSP Wadowice Dolne oraz ustnych przekazów starszych druhów padają również nazwiska Piotra Krawca, który pełnił funkcje prezesa w latach około 1957r. Wymieniane jest również nazwisko Jan Pięta – jako Komendant OSP, Piotr Bednarz – Prezes OSP, Czesław Pietras - Naczelnik OSP, Korzeń Stanisław – Sekretarz OSP, Mazgaj Jan – Skarbnik OSP.  Wyżej wymienione osoby pełniły naczelne funkcje w powojennej działalności OSP Wadowice Dolne, jednak z braku dokumentacji, nie jest dokładnie znane w jakich latach i jaką funkcje pełnili. Z opowiadań mieszkańców wiadomo, że zanim jeszcze OSP doposażone zostały w elektryczne syreny alarmowe druh Władysław Kuśnierz jeżdżąc konno przez wieś alarmował strażaków trąbką o pożarach. Trąbka niestety do dziś nie została odnaleziona. W 1952 roku jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z Mielca ręczna sikawkę czterokołową, która na początku przechowywana była w zabudowaniach gospodarczych druha Władysława Kuśnierza, jej los niestety również do dziś nie jest znany.
W 1955 roku strażacy wybudowali strażnicę – murowany garaż, który zlokalizowany był pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej, a drogą na cmentarz. W remizie przechowywany był sprzęt gaśniczy (zdjęcie starej remizy w archiwum pana Jana Działo z Wadowic Dolnych – kopia w kronice OSP).
W  latach 1970 – 2000 naczelne funkcje pełnili: Kawa Mieczysław – Prezes OSP, Korzeń Stanisław – Skarbnik, Sekretarz, Kowal Marian – Naczelnik OSP, Gwóźdź Jan – Gospodarz OSP, Pieta Fryderyk, Sroka Ryszard – Naczelnik OSP. Nie jest do końca wiadomo w którym roku jednostka otrzymała spalinowa motopompę PO3 – rok produkcji 1965 (sprawna do dziś), która do 1991 roku przewożona była na przyczepie ciągnikowej. W 1991 r. jednostka doposażona została w samochód marki „Nysa”, który w 1996 roku przekazany został do OSP Izbiska. W 1992 r. siedziba OSP przeniesiona została do budynku Ośrodka Kultury, przy budowie którego druhowie z Wadowic Dolnych mieli swój udział i w tymże budynku otrzymali nowy boks garażowy. W 1996 roku przy udziale ówczesnego naczelnika Ryszarda Sroki zakupiony został samochód marki „Jelcz” rok produkcji 1974, z WSK – PZL Mielec (cysterna tankująca samoloty). Środki na zakup pozyskane zostały z Zarządu Głównego ZOSP RP, za pośrednictwem Leszka Deptuły. Samochód dostosowany został do potrzeb OSP przez Komendę Powiatowa PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Etatowym kierowcą został druh Kagan Stanisław.  Wiadomo dokładnie, że funkcje Prezesa OSP Wadowice Dolne przed 2001 rokiem pełnił druh Kazimierz Pietras, a funkcje naczelnika druh Krzysztof Gwóźdź. W 2001 roku funkcje Prezesa OSP objął druh Bogdan Bednarz, natomiast funkcje naczelnika OSP druh Początek Stanisław, funkcje Skarbnika przejął druh Miga Wacław. W 2004 roku rozbudowany został istniejący boks garażowy, garaż zostaje gruntownie zmodernizowany, około dwa lata wcześniej jednostka doposażona została w System Selektywnego Alarmowania. W roku 2005 z inicjatywy druha Marcina Augustyna założona została kronika w której dokumentowane są najważniejsze wydarzenia w działalności OSP. W 2006 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrany zostaje nowy zarząd w składzie: Prezes – Augustyn Marcin, Naczelnik – Początek Stanisław, Wiceprezes – Gwóźdź Krzysztof, Sekretarz – Kagan Stanisław, Skarbnik – Bednarz Bogdan, Zastępca naczelnika – Sroka Ryszard, Członek zarządu – Miga Wacław. W 2006 r. Rada Sołecka i mieszkańcy Wadowic Dolnych fundują sztandar dla jednostki.
26.08.2006 r. jednostka uczestniczy z jeszcze nie poświęconym sztandarem w uroczystościach przekazania sztandaru dla Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego na Placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 21 października 2006 r. OSP Wadowice Dolne była gospodarzem uroczystego zjazdu Powiatowego ZOSP RP w Mielcu. Ważnym dniem w dla jednostki był 22 lipca 2007 r. W tym dniu poświęcony został sztandar jednostki przez ks. Jacka Naleźnego i nadany jednostce przez Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie druha Władysława Tabasza. 3 sierpnia 2008 roku jednostka otrzymała nowy samochód marki „Jelcz” wyprodukowany 1992 r., karosowany w roku 2008. Samochód został zakupiony ze środków MSWiA, PZU, WFOŚiGW w Rzeszowie, Urząd Gminy Wadowice Górne, przy dużym zaangażowaniu posła Leszka Deptuły – Honorowego Członka OSP Wadowice Dolne oraz wójta Stefana Rysaka. 9 maja 2009 roku w szeregi jednostki wstąpiły pierwsze kobiety, tworząc Kobieca Drużynę Pożarniczą. Rok 2010 zapisał się w historii OSP Wadowice Dolne jako jeden z najtragiczniejszych. 10 kwietnia w katastrofie samolotu  pod Smoleńskiem zginął druh Leszek Deptuła, następnie w maju i czerwcu gminę nawiedziła wielka powódź zalewając dwukrotnie miejscowość Zabrnie. W latach 2010-2011 OSP Wadowice Dolne doposażona została w wiele drobnego sprzętu, miedzy innymi ponton z silnikiem wydajne pompy szlamowe – przekazane przez PSP w Mielcu. Również Fundacja WOŚP przekazała jednostce pompę szlamową WT40X. Od tego czasu jednostka jest organizatorem finałów WOŚP czynnie angażując się w pomoc Fundacji. W 2011 r. OSP otrzymała w użyczenie pomieszczenie świetlicy w budynku Ośrodka Kultury, doposażono jednostkę w system powiadamiania SMS. W 2013 r. OSP Wadowice Dolne doposażona została w nowoczesna pompę pożarniczą TOHATSU M8/8. W chwili obecnej jednostka zrzesza około 70 druhów i 20 druhen. Jednostka bieżę czynny udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, szkoleniach oraz zawodach. OSP podtrzymuje dawne tradycje warty przy Bożym Grobie, oraz czynnie angażuje się w życie swojej miejscowości i gminy.

OSP Wadowice Górne powstała w 1904 roku. Jednym z założycieli był Stanisław Boduch. Po II wojnie światowej remiza była spalona, a sprzęt wywieziony przez okupanta. Rozpoczęto budowę remizy, ale w związku z koniecznością budowy nowej szkoły w 1957 roku Straż oddała budynek w stanie surowym i plac pod budowę szkoły. W zamian otrzymała starą szkołę z placem. W 1971 roku rozpoczęto budowę Domu Strażaka. W latach 1948-1956 przy Straży działał zespół artystyczny. W dniu 3 lipca 1959 r. Straż zakupiła od wojska samochód "Dodge", który z doczepianą motopompą na dwóch kołach o nazwie "Danuta" stanowił podstawowy sprzęt gaśniczy w jednostce. W 1964 roku Straż otrzymała samochód pożarniczy marki "Bedford", w 1970 roku samochód "Star" A-26P a następnie w 1975 roku samochód ,Żuk". 30 kwietnia 1997 roku jednostka została włączona do KSRG. W 1999 roku został zakupiony samochód gaśniczy marki "Steyer" 790, a w 2000 r. samochód .,Volkswagen" LT, który jest obecnie przystosowany do celów ratowniczo-gaśniczych. Z okazji 90-lecia Straży został ufundowany i poświęcony Sztandar. Baza techniczna to: Dom Strażaka ze świetlicą, zapleczem kuchennym, zadaszonym tarasem i 3-ma boksami garażowymi, 3 samochody z osprzętem i umundurowanie specjalistyczne. W roku 2009 z okazji obchodów Dnia Strażaka odsłonięto figurę św Floriana na frontonie strażnicy.  W sierpniu 2009 jako 3-cia  jednostka w powiecie została włączona do pięciominutowego systemu gotowości bojowej. W 2010 r. został wprowadzony do przydziału bojowego zakupiony w ramach programu unijnego RPO  średni samochód pożarniczy renault Midlum z beczką 2 tys. litrów, szybkim natarciem i autopompą dużej wydajności. W roku 2011 jednostka otrzymała łódź płaskodenną z silnikiem zaburtowym i po odbyciu szkolenia sterników motorowodnych została włączona w system ratownictwa wodnego. W roku 2012 wysłużony .,Volkswagen" LT został zastąpiony fabrycznie nowym samochodem rat-gaśn. marki Renault Trafic.

OSP Wampierzów została założona w 1890 r., a jej pierwszy Zarząd stanowili: Andrzej Strycharz - prezes, Jan Kapinos s. Andrzeja - komendant. Od 1920 roku jednostka dysponuje cztero-kołową sikawką ręczną, przechowywaną przez kolejnych komendantów. W 1949 r. strażacy wznieśli małą remizę przy budynku szkoły, a następnie w 1976 r. oddano do użytku Dom Strażaka, który następnie rozbudowany był w latach 1990-1992. W 1982 r. pozyskano samochód pożarniczy. Jednostka posiada Dom Strażaka, samochód pożarniczy i niezbędny sprzęt gaśniczy. Rozwinięcie i poświęcenie Sztandaru miało miejsce w dniu 23 maja 1999 r. W roku 2010 jednostka weszła w posiadanie fabrycznie nowego lekkiego samochodu rat.- gaśn. Renault Trafic oraz agregatu prądotwórczego. Aktualnie prezesem jest Józef Golba, a naczelnikiem Leszek Kozioł.

OSP Wola Wadowska została założona w 1911 roku przez ówczesnego kierownika Szkoły Powszechnej w Woli Wadowskiej Romana Andersa i przewodniczącego rady szkolnej Michała Babca, komendantem wówczas został Piotr Kowal. Pierwszym sprzętem była sikawka ręczna na wozie z dźwigniami rozruchowymi obsługiwanymi przez 6-8 osób która została ofiarowana przez władze powiatu mieleckiego. Pierwszą remizą był drewniany barak z 1911 r. Przed wybuchem wojny Straż zakupiła plac z budynkiem mieszkalnym, który miał służyć jako dom ludowy. Środki pochodziły ze składek strażaków, członków Stronnictwa Ludowego oraz członków Spółdzielni Spożywców "Społem" i pożyczek. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. przystąpiono do odbudowy wsi i dawnej świetności Straży Pożarnej. Z Mielca pozyskano sikawkę ręczną, a następnie w 1955 r. motopompę M-200, którą strażacy wymienili w 1961 r. na M-800 i 150 m węży tłocznych. Po wojnie na placu wykupionym przed wojną usytuowano drewniany barak, który służył jako remiza do 1958 roku. W 1963 roku oddano do użytku nową remizę wybudowaną przez mieszkańców Woli Wadowskiej, Wierzchowin i Kosówki. Uroczystego otwarcia dokonał dh Kazana, przedstawiciel Powiatowej Rady Narodowej w Mielcu w dniu 18 sierpnia 1963 roku. W latach 1977-1980 obiekt gruntownie zmodernizowano. Od 1982 roku Straż dysponuje samochodem gaśniczym marki "Star" GBM przekazanym przez Komendę Rejonową Straży z Dąbrowy Tarnowskiej, od 1998 roku agregatem prądotwórczym. W dniu 22 maja 1983 roku rozwinięto Sztandar. W roku 2005 jednostka podniosła swą wartość bojową poprzez włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka brała aktywny udział w pamiętnych powodziach 2009 i 2010 na terenie naszej gminy jak również gmin ościennych. W roku 2008 budynek Domu Strażaka został poddany gruntownej modernizacji podczas której nastąpiła wymiana okien, docieplenie ścian oraz stropów budynku, wykonanie elewacji, oraz zabudowa części tarasowej na piętrze. Aktualnie część budynku wynajmowana jest na potrzeby sklepu GS. Od 2011 roku jednostka dysponuje samochodem marki Steyr 791 wyposażonym  zbiornik 2 tys. litrów, motopompę. Prezesem jest Jan Puła, a naczelnikiem Krzysztof Kiełbasa.

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest